Board logo

标题: 浙江野鸟会会员须知 [打印本页]

作者: 浙江野鸟会    时间: 2018-8-5 11:22     标题: 浙江野鸟会会员须知

会员须知-浙江野鸟会.jpg
2018-8-5 11:36


附件: 会员须知-浙江野鸟会.pdf (2018-8-5 11:20, 72.13 KB) / 下载次数 9
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=148102&k=7216126910ab88182452ef6cd121a650&t=1534401635&sid=cqpsxV

图片附件: 会员须知-浙江野鸟会.jpg (2018-8-5 11:36, 874.09 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=148103&k=233a6860d4db9ab59bdbb86ba97323eb&t=1534401635&sid=cqpsxV


作者: 行云A    时间: 2018-8-9 18:52

坚决拥护坚决执行!
作者: 老蒋    时间: 2018-8-15 08:03

认同、践行!
欢迎光临 自然论坛 (http://bbs.zmnh.com/) Powered by Discuz! 7.2