Board logo

标题: 浙江野鸟会会员须知 [打印本页]

作者: 浙江野鸟会    时间: 2018-8-5 11:22     标题: 浙江野鸟会会员须知

会员须知-浙江野鸟会.jpg
2018-8-5 11:36


附件: 会员须知-浙江野鸟会.pdf (2018-8-5 11:20, 72.13 KB) / 下载次数 13
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=148102&k=0d3d8740d6dbfd777a4d014fc37a1a37&t=1539598828&sid=FVNnJ0

图片附件: 会员须知-浙江野鸟会.jpg (2018-8-5 11:36, 874.09 KB) / 下载次数 7
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=148103&k=95ed4fc915ab166e41a3340920f28a0e&t=1539598828&sid=FVNnJ0


作者: 行云A    时间: 2018-8-9 18:52

坚决拥护坚决执行!
作者: 老蒋    时间: 2018-8-15 08:03

认同、践行!
欢迎光临 自然论坛 (http://bbs.zmnh.com/) Powered by Discuz! 7.2